Priser

Pris og betingelse

En privatperson vil i mange tilfeller ha rett til fri rettshjelp. Ta kontakt for å avklare om din sak omfattes av dette regelverket.

Vårt salær starter på kr 1 900,- eksklusiv mva per time, men på enkelte oppdrag kan salæret være høyere på grunn av spesiell kompetanse hos advokaten. Normalt vil salæret for forretningskunder være mellom kr 2 000,- og 2 400,- per time.

Advokatfirma Hegg & Co - Over 40 års erfaring

I de aller fleste henvendelsene er det vanskelig å fastslå salæret på forhånd. Mange oppdrag endrer karakter underveis, særlig gjelder dette hvor det foreligger en konflikt og motpartens synspunkter ikke er kjent når oppdraget starter. Hvis omkostningene antas å bli uforholdsmessige høye etter klientens stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide gjøre klienten oppmerksom på det.

Utgangspunktet for salærberegningen er den tid som advokaten bruker til å utføre oppdraget. Men når tid alene ikke danner grunnlaget for beregningen, skyldes det at advokater med god spesialinnsikt og erfaring behandler problemer raskere enn advokater uten tilsvarende kompetanse. I tillegg vil andre momenter, slik som omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall legges vekt på i beregningen.

Hvis du får et salæranslag ved oppdragets begynnelse, bør du være klar over at det likevel kan komme tillegg hvis oppdraget endrer karakter underveis. Selv om din advokat skal orientere deg om mulig salærøkning ved en slik utvikling, vil det også være i din egen interesse selv å ta spørsmålet opp med advokaten. Innebærer oppdraget en rettssak for domstolene vil dette innebære ekstra omkostninger. Foruten omkostningene ved selve domstolsbehandlingen, vil en prosess innebære ekstra tid til advokatens forberedelse. Taper man en rettssak, er hovedregelen at man i tillegg til egne omkostninger også må betale motpartens omkostninger knyttet til rettssaken.

I Norge, som i andre vest-europeiske land, kan en advokat ikke inngå avtale med klienter om å motta salær beregnet på prosent- eller andelsbasis etter sakens resultat, for eksempel en prosentandel av en erstatningssum. Man anser ikke dette forenlig med prinsippet om at en advokat ikke bør ha private interesser i sakens utfall. Derimot er det full adgang til å praktisere resultatavhengig salær etter prinsippet «no cure, no pay», altså at det bare skal betales salær når saken får et gunstig utfall for klienten. Men slikt salær skal være basert på de vanlige prinsippene for salærfastsettelse, ikke en del av en eventuell erstatning.

Advokaten plikter å avregne utført et oppdrag innen rimelig tid.

Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær.Dette betyr at advokaten må gi en beskrivelse og spesifikasjon av arbeidet som forklarer det salær som kreves. Dette må sammenholdes med den løpende orientering klienten skriftlig og muntlig har mottatt fra advokaten under oppdragets utførelse.

Advokaten har anledning til å kreve forskudd når han har påtatt seg å utføre et oppdrag. Pengene skal oppbevares betryggende på egen klientkonto. Slik innbetaling skal ikke overstige det beløp som etter et rimelig skjønn vil kunne medgå til å dekke samlet salær og utlegg.

Med faktura følger en spesifisert timeliste for utført arbeid.

Offentlige regnskapsforskrifter pålegger advokatene løpende å inntektsføre utført arbeid. Det vil derfor være hensiktsmessig å få fastlagt en innbetalingsplan av salær og omkostninger, særlig i oppdrag av et større omfang.