Før møtet med advokat

Fri rettshjelp

I straffesaker betales tiltaltes advokat oftest av det offentlige etter en timesats fastsatt av Justisdepartementet. Den samme oppgjørsform benyttes om det blir innvilget fri rettshjelp eller fritt rettsråd. Det er strenge inntektsbegrensninger for å få fri rettshjelp. Din advokat vil vite om det oppdrag du ønsker løst omfattes av ordningene.

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av staten. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett som spesielt viktige for folks velferd, slik som familiesaker, klagesaker til Nav, erstatning for personskade, ved søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse/utkasting av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. I andre saker kan man unntaksvis få fri rettshjelp etter konkret vurdering.

For å få fri rettshjelp må din inntekt ikke være over 246 000 for enslige eller 369 000 for husstand. Nettoformuen må ikke være over 100 000 kroner. Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra disse grensene. I tillegg kan man uavhengig av inntekt og formue få fri rettshjelp i blant annet i barnevernsaker for Fylkesmnemnda for sosiale saker, i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker om militærnekt, kvinnemishandling, tvangsekteskap og voldsoffererstatning.