Rettsområder

Familie- og barnerett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap. Den omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barnerett er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Lovene søker primært å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og samfunnet forøvrig. Lovene regulerer blant annet hvem som regnes som foreldre, farskap, foreldreansvar og -forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling.

Familie- og barnerett - Advokatfirma Hegg & Co